Institutu bambu realiza tour no ba eskola internasiona no turista sira

Oct. 21, 2022

Tour ne'ebe realiza husi intitutu bambu atu hatudu  prosesu  husi kada ba  etapa oinsa ekipa bambu  trasforma au local  sai ba materia sira  hanesan sira hanesan  meza , kadeira , armario , kama nst. tour ne'ebe reliza iha loron 4 de fevereiru hetan partisaipasaun  husi turisata no estudante internasional sira.Fahe Informasaun Ne'e ba Iha Social Media